Samverkansnätverk för innovation – en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning


Luleå: Luleå tekniska universitet

Avhandlingen syftar till att utvidga den kunskapsutvecklande arenan kring innovation (d.v.s. utvecklingen av nya varor, tjänster, metoder m.m.) genom att gestalta några av de aktörer och verksamhetsområden som tidigare har marginaliserats i innovationsforskningen och innovationspolitiken, med fokus på kvinnors organisering i gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv. På så sätt synliggörs och problematiseras de normer som råder för kategorisering och värdering av olika typer av nytänkande utveckling. Empirin utgörs av de insatser för att främja kvinnors företagande och innovation som har utförts av fyra regionala nätverk drivna av, för och med kvinnor i Norra Norrland och Mellansverige. Nätverken har tillsammans med forskare från Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola gemensamt utvecklat ny kunskap i linje med en interaktiv forskningsansats, som är relevant både för nätverkens och forskningens utveckling. Resultatet visar att nätverkens verksamheter stämmer överens med de former för innovationsnätverk som föreskrivs i politik och forskning men att de trots detta marginaliseras på grund av att de grupper de representerar (kvinnor och civilsamhällets aktörer) och de innovationer de utvecklar (tjänster, metoder, sociala innovationer) värderas lågt i innovationssammanhang. För att hantera detta har nätverken bland annat vidareutvecklat den dominerande modellen för innovationsnätverk – Triple Helix (med universitet, stora företag och myndigheter som nyckelaktörer) – till en Quadruple Helix-modell där civilsamhällets betydelse för innovationsutveckling synliggörs.

Författare:
Lindberg, Malin
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport