Reconsidering membership. A study of individual members’ formal affiliation with democratically governed federations


Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm

Studiens övergripande frågeställning är att undersöka det individuella medlemskapets betydelse i föreningssammanhang utifrån ett ledarperspektiv.

Avhandlingen beskriver hur olika innebörder av medlemskap utvecklas genom ett samspel mellan kultur, aktörer och sociala strukturer. En dimension som påverkar vilken form medlemskap tar är organisatoriska strukturer och praktiker. Organisationerna beskrivs ofta anta en motsägelsefull hybridform som kombinerar demokrati och byråkrati. Samhället som omger organisationerna påverkar även det medlemskapet. Här diskuterar avhandlingen den starka inverkan som idén om folkrörelser har haft i svenska förståelser av civilsamhället och dess organisationer.

Förändringar i förståelsen av medlemskap i de olika organisationerna sätts i samband med diskussioner inom forskningen om förändringsprocesser i civilsamhället. Några av de processer som diskuteras är en marknadisering av civilsamhället, dvs. en process där marknadsmodeller för tanke och praktik får ett ökat inflytande i civilsamhällets organisationer. Nära relaterade fenomen är professionalisering, byråkratisering och kommersialisering.

Studien bygger på intervjuer med ledare i svenska medlemsbaserade och demokratiskt styrda organisationer (Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Röda Korset, Svenska Fotbollförbundet, Kooperativa Förbundet, Synskadades Riksförbund, Socialdemokraterna, Lärarförbundet och Svenska Missionskyrkan). 

Författare:
Hvenmark, Johan
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport