Företagens sociala ansvar och den svenska modellen


Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)

Rapporten behandlar utvecklingen av EU:s politik för Corporate Social Responsibility (CSR) i ett skede då frågor om ekonomisk tillväxt haft mycket hög prioritet inom EU. Syftet med rapporten är att i företagsetiska termer beskriva innehåll och dimensioner i EU:s CSR-politik och att analysera vilka följder denna får för olika svenska nationella aktörers roll i fråga om socialt ansvarstagande. Med aktörer avser författarna främst arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, enskilda företag, NGO:s och staten.

Rapportens huvudsakliga slutsatser är att synen på företagens roll i samhället och vilket ansvar företagen har skiljer sig mellan olika europeiska länder.  Den europeiska CSR-politiken har i stor utsträckning utformats i en dialog mellan olika intressenter. En viktig roll har spelats av företag och EU-kommissionen. Andra aktörer som fackföreningar och NGO:s har också varit med under processen, men har kunnat påverka politikens utformning endast i begränsad utsträckning. Den CSR-politik som EU formulerar ger de enskilda företagen en mycket central roll i fråga om socialt ansvar, en roll som i förhållande till en svensk tradition framstår som delvis främmande. Detta står i kontrast till den svenska modellen och dess tradition av förhandlingslösningar mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, samtidigt som staten har haft ansvar för välfärdstjänster.

Rapporten bygger i huvudsak på dokumentstudier men även intervjuer med intressenter bland viktiga aktörer i den arbetsprocess som har lett fram till formuleringen och tillämpningen av EU:s ståndpunkter i fråga om företagens sociala ansvar. 

Författare:
Frostenson, Magnus & Borglund, Tommy
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport