Den mångtydiga församlingen: organisering, roller och relationer i spänningen mellan sekularisering och desekularisering


Östersund: Mittuniversitetet

Det övergripande forskningsproblemet är att analysera hur en sekulariserad kontext och interna organisatoriska krav påverkar Svenska kyrkans församlingar i fråga om organisationsstruktur och aktiviteter, de olika interna aktörernas roller och relationerna dem emellan.  

En av de centrala slutsatserna är att majoriteten av församlingarna har accepterat en marknadsanpassad organisationsmodell för att kunna konkurrera på en religiös marknad och framför allt, för att behålla sina nuvarande medlemmar. Den stora utmaningen för Svenska kyrkans församlingar i dag är därför att hitta en balans mellan att bevara traditioner och att anpassa organisationen till det omgivande samhällets krav på marknaden anpassning och rationalisering. Något som i sig kan resultera i inre sekularisering.

En annan slutsats handlar om de interna aktörerna (kyrkoherdar, förtroendevalda, anställda och frivilliga) och deras olika roller i församlingarna, i ljuset av organisationsförändring. Resultaten visar hur de olika rollerna påverkas av organisationsstrukturen såväl som den omgivande samhällskontexten. Roller är inte statiska, istället påverkas de av idéer från samhället, organisationen och de andra interna aktörernas förväntningar såväl som av aktören själv. De fyra undersökta rollerna tenderar att bli mer och mer komplexa och oavsett roll, verkar interna konflikter vara vanligt förekommande i församlingarna.

Den tredje och sista centrala slutsatsen fokuserar på relationerna mellan de olika aktörsgrupperna. Resultatet visar här att aktörerna ibland har svårt att separera formella och informella relationer. Relationerna tycks överlappa varandra, vara komplexa och ha mer än ett innehåll. Detta kan relateras till församlingen tvetydighet liksom aktörernas många olika roller inom organisationen.

Avhandlingen består av två empiriska studier. Den första studien bygger på semistrukturerade intervjuer med anställda på tolv av Svenska kyrkans stiftskanslier. Den andra studien bygger på semistrukturerade intervjuer med kyrkoherdar och fokusgruppsintervjuer med anställda, förtroendevalda och ideella i fyra olika församlingar. Totalt omfattar studien 77 intervjupersoner. 

Författare:
Öljarstrand, Anneli
Utgivningsår:
2011

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport