Between the state and the market: Expanding the concept of ‘political opportunity structure

Acta Sociologica, 49(4), 363-377

Fallet i artikeln är den svenska djurrättsrörelsens politiska påtryckningar på inhemska pälsfarmer. Genom att analysera val av strategi bland olika falanger inom rörelsen samt vilken framgång dessa olika strategier haft, diskuteras rörelsens möjlighet till politisk påverkan, till exempel avseende striktare lagstiftningen för pälsuppfödning i Sverige.

Viktiga slutsatser från de analyserade fallen är att direkta aktioner från sociala rörelser så som bojkott och protester mot pälsfarmar är en strategi som i regel inte fungerar för att uppnå politiska förändringar. Istället visar artikeln hur den svenska djurrättsrörelsen haft framgångar genom att trycka på den moraliska aspekten av pälsuppfödning i den allmänna opinionen. Denna strategi har lett till politisk förändring i form av striktare lagstiftning kring uppfödning av räv, vilket senare lett till att denna typ av pälsuppfödning upphört i Sverige och även öppnat upp för striktare lagstiftning kring andra djur som mink.

Studien bygger dels på intervjuer med representanter för Djurens Rätt, World Animal Protection Sverige och Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund, dels dokument och rapporter från Säpo samt propositioner och transkriberade debatter i riksdagen.    

Författare:
Wahlström, Mattias & Peterson, Abby
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport