Pathways to action competence for sustainability - Six Themes

Journal of Environmental Education 44(2): 116-127

Ellen Almers har i denna studie en fenomenologisk kvalitativ ansats där hon undersöker vad som genererar individuell handlingskompetens i hållbarhetsfrågor. Hon undersöker tre ungdomars (young adults - 25 årsåldern) ”livshistorier” och arbete med att minska sina ekologiska fotavtryck, leda aktivistartade miljöinitiativ, bevara naturliga ekosystem och delta i avancerat icke-aktivistiskt arbete inom det civila samhället. Hon tar sin utgångspunkt i den svenska regeringens officiella skrivelse, SOU 2004: 104, om handlingskompetens som överordnat mål i utbildningen för en hållbar utveckling och i forskning om hur handlingskompetens bör förstås och tolkas. I de tre individernas ”livshistorier” framträder sex olika kärnteman som utvecklat handlingskompetens i hållbarhetsfrågor, emotioner som skapar en vilja att förändra rådande miljöförhållanden, ett kluster av kärnvärden och konfrontationen med motsatta perspektiv, att aktivt handlande genomsyrar individernas avväganden, en uppfattning om kompetens och självförtroende i att alla kan vara med och bidra, tillförsikt och förtroende från och i vuxna, exkludering och inkludering – känslan av att tillhöra och inte tillhöra gruppen i olika sammanhang. Här levereras ett mikroperspektiv som kan bidra med nyttig kunskap på makronivå, framförallt framträder vilka mekanismer som kan påverka individers förmåga att tillgodose och utveckla handlingskompetens i hållbarhetsfrågor.

Författare:
Almers, Ellen
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport