Moral reflexivity and dramaturgical action in social Mmvement activism: The case of the plowshares and animal rights Sweden

Social Movement Studies, 11(1): 41–60

I artikeln lägger författarna fram en teoretisk modell för att förstå hur sociala rörelser kan skapa legitim social förändring. Författarna menar att aktivister kan förstås som följare och anhängare helgade ideal och det är därför som de ofta hamnat i konflikt med rådande normer i samhället. Ett sätt att hantera denna situation är att inte vara lika explicita i sitt normbrytande och istället lyfta fram rollen som följare av ideal. Sådana avvägande innebär dock att aktivisterna har en moralisk kompass som de kan reflektera kring och vid givna tidpunkter lägga vikt vid olika ideal och normer. Resultaten visar också att ju närmre aktivisterna ligger de helgade ideal desto högre status får de i gruppen. Studiens empiriska material utgår från två fallstudier, Plogbilsrörelsen och Djurens rätt Sverige.

Författare:
Jacobsson, Kerstin & Lindblom, Jonas
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport