Miljörörelsen och den nya politikens former - mot en "glokal" politik?


Lund: Studentlitteratur

Författaren beskriver miljörörelsens historiska framväxt och ställer den moderna miljörörelsen i relation till olika politiska kategorier, dess heterogenitet gör den svårdefinierad med hjälp av etablerade politiska kategorier. Här framkommer att miljörörelsen skiljer sig från andra sociala rörelser och politiska former. Det är en rörelse som ibland beskrivs som postmodern, som en reaktion på och ett alternativ till etablerade politiska former. Författaren kallar det för ”glokal” politik, det innebär att gränserna mellan global, nationell och lokal nivå suddas ut. Miljöfrågor påverkar alla. På liknande sätt blir den etablerade höger-vänsterskalan inte lika relevant för en rörelse som arbetar med frågor som överbryggar eventuella ideologiska skiljelinjer. Det är också därför som gröna partier eller miljöpartier ofta attraherar väljare från ett brett ideologiskt spektrum.

Författare:
Thörn, Håkan
Utgivningsår:
2000

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport