Implementing agenda 21 in local government: The Swedish experience

Local Environment 1998, 3(3): 333-347

I denna artikel undersöker författaren hur implementeringen av Agenda 21 i kapitel 28 som slogs fast vid FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 har skett på lokal nivå i Sverige. Här undersöks hur processen gått och hur Agenda 21 har tolkats på lokal nivå. Det framkommer spänningar mellan nationell och lokal policyutformning och att miljöorganisationer har inflytande på både lokal och nationell nivå. Materialet är baserat på fyra fallstudier i kommuner som kommit långt i implementeringen av lokal Agenda 21.

Författare:
Eckerberg, Katarina & Forsberg, Björn
Utgivningsår:
1998

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport