Hur fungerar naturvårdsstiftelser och motsvarande organisationer? En utvärdering


Stockholm: Naturvårdsverket

Det här är en utredning av förutsättningarna för hur staten kan medverka till att ytterligare kommunala och landstingskommunala naturvårdsstiftelser eller motsvarande organisationer etableras. Resultaten visar att många av de tidiga naturvårdsstiftelserna bildades för att motstå privatiseringar eller att marken skulle styckas upp och exploateras. Det handlade om att säkra friluftslivets intressen och andra viktiga naturvärden genom att frågan tas bort från politiska agendan via stiftelser. Resultaten visar också att vissa organisationer inte äger alls, andra finansierar utan att äga, vissa förvaltar bara, medan andra samlar in pengar. Sammanfattningsvis slås det fast att valet mellan stiftelseform eller den ideella föreningen och andra organisationsformer är underordnat det lokala naturvårds- och friluftsengagemanget som naturvårdsstiftelser och andra och liknande organisationer medför. 

Författare:
Naturvårdsverket
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport