Framing, debating and standardising "natural food" in two different political contexts: Sweden and the U.S.


Stockholm: SCORE

I denna komparativa studie undersöker författarna debatterna och standardiseringen av ekologisk odling och mat i USA och Sverige. Det visar sig vara något som pågår i båda länderna men på olika sätt. I Sverige har intresseorganisationen KRAV lyckats ta plats som ett komplement till staten och de reglerande strukturerna i EU. Medan det i USA är de federala myndigheterna som kontrollerar standardiseringen. Avslutningsvis diskuterar författarna varför det varit enklare att införa standardisering i Sverige än i USA, men höjer också ett varningens finger för eventuellt negativa konskevenser av den konsensusorienterade debatten i Sverige. 

Författare:
Boström, Magnus & Klintman, Mikael
Utgivningsår:
2003

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport