Environmental Entrepreneurship in Organic Agriculture in Järna, Sweden

Journal of sustainable agriculture 2012, 36(2): 153-179

På senare tid har forskningen kring lokal och regional utveckling pekat på vikten av socialt kapital för hållbar utveckling. Entreprenörer beskrivs ofta, av både politiker och forskare som centrala aktörer för den lokala ekonomins utveckling. Förtjänsterna för samhället med organiskt jordbruk är många, miljövänlig matproduktion, blomstande småsamhällen med småskaligt jordbruk och ökad biologisk mångfald. Ett område inom forskningen som däremot är relativt outforskat handlar om huruvida det finns synergieffekter mellan miljöentreprenörer och lokal utveckling och/eller social hållbarhet. För att undersöka dessa förhållanden gör Markus Larsson i denna fallstudie nedslag i Järna, ett mindre samhälle influerat av antroposofisk filosofi som tillhör Södertälje kommun, för att ta reda på vad som utgör ett hållbart samhälle. Här framträder ett välutvecklat system av organisering, nätverk och utbyten inom det civila samhället men även mellan det civila samhället och staten. Studien visar att Järna kan beskrivas som ett miljöentreprenörssamhälle, eller en grön entreprenörsregion som uppfyller förutsättningarna för att kunna beskrivas som en plats där det parallellt sker en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Författare:
Larsson, Markus
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport