Cognitive practices and collective identities within a heterogeneous Social movement: the Swedish environmental movement

Social Movement Studies, 2003, 3(1):73-88

Det finns en underförstådd föreställning om att alla sociala rörelser kan ses som förenliga enheter. Boström ifrågasätter i denna artikel detta implicita antagande. Detta gör han genom att utveckla ett nytt sätt att använda begreppet kognitiv praktik. Boström använder det riktat mot analysen av kollektiva identiteter och kognitiva praktiker på organisationsnivå. Det är en betoning som leder till ett perspektiv som föreslår en relationell och interaktionsorienterad väg för att förstå hur ”rörelse”-organisationer försöker att påverka andra aktörer genom sina kognitiva praktiker. Vilka ramar som möjliggör och begränsar organisationernas handlingsutrymme, vad som gör dem effektiva och vad som gör resonans i förhållande till ramarna möjlig. Det handlar även om vilka kompromisser och avgränsningar som är inbyggda i ramarna och hur den kognitiva autonomin kan bli förminskad eller förhindrad. Detta undersöks med utgångspunkt i den svenska miljörörelsen, utifrån de identiteter och kognitiva praktiker som var verksamma inom några av dessa organisationer under 1990-talet. Resultatet visar att det är irrelevant att tala om en universell ”grön ideologi” som är enhetlig för hela miljörörelsen, även om organisationerna inom miljörörelsen delar idéer och visioner på en konceptuell nivå. Istället menar Boström att det är relevant att beakta den myriad av gröna identiteter och ramar som mer eller mindre relaterar till varandra och är mer eller mindre gångbara eller verkningsfulla inom olika arenor. 

Författare:
Boström, Magnus
Utgivningsår:
2004

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport