SOU 2009:16. Kulturutredningens betänkande


Stockholm: Fritzes

Den kulturutredning som 2007 tillsattes av den då nytillträdda borgerliga regeringen blev på många sätt kontroversiell, men inte i första hand på grund av sin inställning till det civila samhället. Samtidigt var detta den första övergripande kulturpolitiska utredning som använde sig av detta begrepp och som försökte ge området en övergripande behandling. Tidigare kulturpolitiska utredningar har tenderat att dela upp begreppet civilsamhälle på olika delområden snarare än att fokusera på likheterna mellan olika verksamheter och organisationer inom kulturområdets civilsamhälle. I Kulturutredningen förstods det civila samhälle på kulturområdet omfatta bl.a. ”amatör- och arrangörsorganisationer, organisationer bildade på etnisk grund, kulturinriktade ungdomsorganisationer, lokalhållande organisationer, studieförbund, hembygdsrörelsen, folkrörelsearkiv och de nationella minoriteternas organisationer.” Utredningen föreslog också att staten, SKL och civilsamhälleliga organisationer skulle sluta en kulturpolitisk överenskommelse liknande den som tidigare slutits på det sociala området. Någon sådan överenskommelse genomfördes emellertid aldrig. Däremot inkluderades civilsamhällets organisationer i de dialoger som ingår i det som senare skulle kallas kultursamverkansmodellen (en modifierad form av vad utredningen presenterade som en ”portföljmodell”) där staten, regionala företrädare och företrädare för kulturlivet i regionen ska diskutera den regionala kulturplan som sedan fastslås av landstingen (eller motsvarande) och godkänns av Statens Kulturråd.

Författare:
Statens offentliga utredningar
Utgivningsår:
2009

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport