Forskning om kultur och hälsa


Stockholm: Vetenskapsrådet

I denna populärvetenskapliga rapport presenteras sammanfattande och översiktligt resultat från den nio projekt som ingick i Vetenskapsrådets forskningsprogram Kultur och hälsa, som ägde rum under perioden 2006—2008. I rapporten finns också en sammanställning av referenser till publikationer i de olika projekten.  Forsknings­programmet täcker ett brett spektrum av ämnen, däribland estetiska ämnen, psykologi, sociologi, historia och folkhälsovetenskap. Flera av projekten är experimentella och beskriver olika metoder där kulturupplevelser bidrar till hälsa och tillfrisknande. Sambandet tycks i samtliga här beskrivna projekt tydligt. Kulturupplevelser bidrar på olika sätt till hälsa och tillfrisknande. I flera fall handlar det om att lyssna på musik eller på annat sätt ta till sig professionellt producerad kultur. I ett par fall handlar det om föreställningar och identitet inom ramarna för ett kulturellt arv, i en mer antropologisk mening av kulturbegreppet. Ett par av projekten kan dock vara relevanta också för att förstå aktivitet i kulturlivets civila samhälle ur hälsoperspektiv. I ett projekt vid Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet har man konstaterat att individer som i medelåldern har ägnat sig åt politiska, intellektuella och kulturella aktiviteter, när de blir äldre uppvisar en bättre minnesförmåga jämfört med dem som inte varit aktiva på dessa områden. Här är det sambandet över tid som för forskarna själva framstår som det viktigaste resultatet.

Författare:
Vetenskapsrådet
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport