Convergence culture: Where old and new media collide


New York: New York University Press

Enligt antropologen Henry Jenkins pågår idag ett omfattande skifte i vårt förhållande till kultur och kulturproduktion. Han menar att vi går från en tydlig åtskillnad mellan å ena sidan professionella kulturproducenter och å andra sedan en övervägande majoritet av mer eller mindre passiva kulturkonsumenter, mot en deltagarkultur där allt fler deltar aktivt i skapandet och omskapandet av olika kulturyttringar. Han har bland annat studerat fan fiction som en del av detta framväxande kulturlandskap där publiken tar aktiv del i den skapande processen genom att skriva nytt material, och därmed omförhandla den berättelse som de tar del av. Detta material blir sedan en del av kulturen, och kan tas upp av den professionella, och kommersiella, kulturproduktionen. Detta innebär inte minst att skillnaden mellan amatörer och professionella förändras, och på många sätt försvagas. Även om skillnader i maktposition fortfarande kan föreligga ställer allt fler krav på att delta aktivt i kulturskapandet istället för att enbart delta som passiv publik.

Författare:
Jenkins, Henry
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport