Att styra genom samverkan: Genomförandet av kultursamverkansmodellen i Jämtlands och Kronobergs län


Stockholm: Myndigheten för kulturanalys

Rapporten analyserar och utvärderar genomförandet av Kultursamverkansmodellen, en ny modell enligt vilken statliga stöd till regional kulturverksamhet fördelas enligt regionalt framtagna kulturplaner som godkänts av Statens Kulturråd. I de dialoger som genomförs kring kulturplanen i varje berörd region deltar också representanter för kulturlivets civilsamhälle, i syfte att ge dessa ökat inflytande över kulturpolitiken i regionen. I denna rapport utgår författarna från material från två regioner – Jämtlands län och Kronobergs län – som studeras som fallstudier. En första slutsats är att kultursamverkansmodellen har medfört en förändrad verksamhetsstyrning i både Jämtland och Kronoberg. Denna förändring består i en förtätad dialog mellan regionala och kommunala kulturpolitiska instanser. Kultursamverkansmodellen har således bidragit till att förstärka en förändrad verksamhetsstyrning i relationen mellan regional och kommunal kulturpolitik, snarare än att modellen skapat radikalt nya former för verksamhetsstyrning. På liknande sätt har kultursamverkansmodellen för den statliga nivån inneburit ett redskap för att styra den regionala och kommunala kulturpolitiken starkare än tidigare. Ett andra resultat är att Kultursamverkansmodellens genomförande inte har föranlett några förändringar i Jämtlands och Kronobergs kulturpolitiska prioriteringar. Professionell, institutionsbaserad konstnärlig verksamhet kvarstår som den regionala kulturpolitikens fokus. Detta resultat måste dock ses mot bakgrund av att modellen i de aktuella länen befinner sig i en etableringsfas. Förändringar kan alltså komma att ske när modellen är mer inarbetad.

Författare:
Blomgren, Roger & Johannisson, Jenny
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport