Political integration through associational affiliation? Immigrants and native Swedes in Greater Stockholm

Journal of Ethnic and Migration Studies, 37(1) 

Teorier om politiskt deltagande har utvecklats och testats nästan uteslutande på majoritetsbefolkningen. Även om den relativa underrepresentationen av etniska minoriteter i den politiska processen regelbundet har lyfts fram, är förklaringarna bakom dessa gruppers lägre deltagande i allmänhet outforskade. Genom att använda data som bygger på ett urval av invånarna i regionen Storstockholm i Sverige, syftar denna artikel att besvara två frågor: om föreningstillhörighet ökar individers sannolikhet för politiskt deltagande och om dessa effekter är de samma för invandrare och infödda svenskar. Resultaten visas att föreningstillhörighet sänker trösklarna för politiskt deltagande för invandrare genom att erbjuda ett övningsfält för medborgerliga färdigheter och, om än av mindre betydelse, en arena för politisk rekrytering. Däremot verkar det positiva sambandet mellan tillhörighet och politiskt deltagande bland infödda svenskar istället bero på processer av självselektion. Även om föreningstillhörighet tycks således vara ett viktigt medel för politisk integration av invandrare, kan den politiska betydelsen av föreningstillhörighet för majoritetsbefolkningen väl ifrågasättas.

Författare:
Myrberg, Gunnar
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport