Perceived discrimination, social support networks, and psychological well-being among three immigrant groups

Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(3)

Artikeln behandlar den speciella roll och de motsägelsefulla resultat som tidigare erhållits avseende etniska kontra majoritets-baserade sociala nätverks betydelse för invandrares välbefinnande i samband med upplevelse av diskriminering. Studien bygger på ett stort urval som är rikstäckande för hela Finland och som inkluderar finländska återflyttare och ryska och estniska invandrare i Finland från Ryssland, Estland och andra länder i före detta Sovjetunionen. Studien visar att den upplevda diskrimineringen hade en betydande inverkan på individens psykiska välbefinnande. Vidare visar artikeln att det är viktigt att skilja mellan tillgängligt och aktiverat socialt stöd. Det fanns starka bevis för att majoritets-baserade sociala nätverk hade en direkt förebyggande effekt på välbefinnandet. Dessutom, socialt stöd från etniska nätverk i utlandet var generellt fördelaktigt för den psykiska välbefinnande av invandrarna. Under vissa förhållanden, var etniska stödnätverk också bra för psykiskt välbefinnande.

Författare:
Jasinskaja-Lahti, Inga, Liebkind, Karmela, Jaakkola, Magdalena & Reuter, Anni
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport