Invandrarföreningar som intressekanaler – möjligheter och hinder på lokal nivå


Stockholm: Fritzes

Kapitlet behandlar samspelet mellan kommun, civilsamhälle och invandrarnas organisering på lokal nivå i Malmö. Vilka förutsättningar finns för invandrarföreningar att få upp sina frågor på den politiska dagordningen? Och varför används dessa föreningar i så liten utsträckning för att driva frågor som rör den egna etniska gruppen? Analys relaterar till teorier om politiska möjlighetsstrukturer. Närmare bestämt analyseras betydelsen av (1) formella institutionella strukturer, (2) dominerande skiljelinjer i samhället, (3) etablerade informella tillvägagångssätt och (4) rådande alliansstrukturer. Resultaten visar sig att dessa möjlighetsstrukturer, såväl de nationella som de lokala, i stort sett missgynnar de etniska föreningarnas inflytande. De korporatistiskt präglade formella institutionerna och det ekonomiska beroendet av stat och kommun begränsar de etniska organisationernas autonomi. De dominerande skiljelinjerna baseras på traditionella klassmotsättningar, och det saknas en naturlig mobiliseringsgrund för frågor som rör etnicitet. Politiska konflikter hanteras via exklusiva konsensusinriktade förhandlingar mellan den styrande eliten och klassbaserade aktörer såsom fackföreningarna. Den socialdemokratiska dominansen i Malmö och de klassrelaterade alliansstrukturerna gör det svårt för invandrarorganisationerna att finna fruktbara partnerskap som ger utrymme att driva de egna frågorna.

Författare:
Odmalm, Pontus
Utgivningsår:
2004

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport