The influence of experiences of discrimination on psychological stress: A comparison of seven immigrant groups

Journal of Community & Applied Social Psychology, 10(1)

Syftet med denna studie är att jämföra erfarenheter av diskriminering och deras påverkan på förtroendet för myndigheter och på psykisk ohälsa bland invandrare i Finland. Artikeln bygger på en enkätstudie med ett urval av 1146 invandrare, i åldern mellan 20 och 36 och som representerar sju invandrargrupper (ryssar, finska återvändande, ester, somalier, araber, vietnameser och turkar). Resultaten visar att upplevelser av diskriminering i olika sfärer av livet var starkt prediktiva för det psykiska välbefinnandet av alla invandrare, såväl som av bristen på förtroende för de finska myndigheterna. Men i motsats till de inledande hypoteserna om effekterna av synlighet och kulturell närhet, visar gruppskillnader i psykisk ohälsa inte motsvara de gruppskillnader som observerats i upplevd diskriminering. Dessa resultat diskuteras i ljuset av olika teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller för att förklara den låga stressnivå som observerats i den mest synliga och mest kulturellt avlägsna gruppen, trots höga nivåer av upplevd diskriminering.

Författare:
Liebkind, Karmela & Jasinskaja-Lahti, Inga
Utgivningsår:
2000

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport