The Ethnic tower of Babel – political marginality and beyond


Aldershot: Gower

Kapitlet har en teoretisk prägel och analyserar invandrarorganisationers roll i den svenska välfärdsstaten och integrationspolitiken och deras styrning. Kapitlet utvecklas kring att den svenska staten genom bl.a. finansieringen av invandrarorganisationer kunnat kontrollera och styra deras verksamhet och inriktning. Vidare menar författaren att den svenska integrationspolitiken har lett till en etnifiering av invandrarorganisationer. Den kulturbevarande funktionen har uppmuntrats och främjats av statens politik medan organisationernas politiska funktion har motverkats. Detta har lett organisationerna till splittring i etniska och nationella kluster samt trängt in dem i ett avpolitiserat maktvakuum. Organisationernas uppdelning i olika nationellt och etniskt definierade riksorganisationer har enligt författaren på så vis varit mer en produkt av den svenska ingenjörskonsten än av den sociala verkligheten. Målen för dessa organisationer har på så sätt kommit att bli att främja och upprätthålla den egna nationella kulturen och identiteten. Det statliga bidragssystemet har inneburit att organisationerna har fragmenterats och omöjliggjort formuleringen av gemensamma politiska intressen.

Författare:
Schierup, Carl-Ulrik
Utgivningsår:
1991

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport