Den sociala ekonomin – en väg till arbete


Stockholm: Integrationsverket

I föreliggande studie diskuterar Anki Wood den sociala ekonomins betydelse för egenförsörjning och meningsfull sysselsättning när det gäller de grupper utrikes födda som av olika skäl står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Den här rapporten undersöker vilken roll den sociala ekonomin och det sociala företagandet kan ha för att skapa nya vägar till egenförsörjning för dem som idag har sämst förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. En annan fråga som berörs är om organisationer bildade på etnisk grund kan mobilisera arbetslösa inom de egna grupperna. Rapporten bygger på tidigare forskning och ett antal exempel av socialt företagande i Sverige. I den här rapporten konstateras att den sociala ekonomin och socialt företagande kan utnyttjas bättre för att främja integration. Både i Sverige och i andra EU-länder har socialt företagande visat sig vara framgångsrikt för att skapa sysselsättning för bland andra utrikes födda. Studien kontsaterar att det fanns endast omkring 180 sociala företag i Sverige och bara ett tiotal av dessa hade som huvudmål att skapa arbetstillfällen åt utrikes födda. Studien identifierar ett antal hinder som gör att dessa möjligheter inte utnyttjas till fullo bl.a. kunskapsbrister såväl hos stat, landsting, kommuner, det privata näringslivet, som hos enskilda politiker och tjänstemän; bristande övergångsregler från bidragsberoende till företagande; samhälleligt stöd i form av handledare, rådgivning och lån. En annan central fråga som studien lyfter fram är hur de sociala företagen ska kunna konkurrera i offentliga upphandlingar. Ett regelverk som bättre gynnar mindre aktörer efterlyses. Man pekar också på behovet av att lyfta fram brukarnas specifika behov i samband med upphandlingar, som t.ex. språket. I rapporten nämns också några risker med socialt företagande. Dels finns en fara att kommuner lägger ut ekonomiskt risktagande på socialt utsatta grupper, dels att en satsning på socialt företagande kan driva utrikes födda mot en icke vinstdrivande sektor.

Författare:
Wood, Anki
Utgivningsår:
2007

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport