Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige: antirasism i rörelse


Linköping/Malmö: Linköpings universitet/IMER, Malmö högskola

Syftet med avhandlingen är att genom det empiriska underlaget analysera antirasism som företeelse och utforska vad som är utmärkande för den form av antirasism som Antirasistiska filmdagar (ARF) och Arm i arm – 4:e initiativet (Arm i arm) representerar. ARF är en antirasistisk verksamhet som fokuserar på påverkansarbete och Arm i arm är en statlig satsning inom vilken 45 projekt erhållit medel för att bedriva antirasistiska verksamheter av olika slag. Dessa antirasistiska aktörer studeras utifrån teori, praktik och organisering för att belysa det jag kallar den föreningsdrivna antirasismen och jag visar också hur de antirasistiska aktörerna i denna studie förhåller sig till sina antirasistiska verksamheter. För att undersöka det utgår studien från några centrala teman: (1) Rasismens former och uttryck som handlar om vad antirasismen vill motverka, (2) Antirasism som företeelse som belyser antirasism utifrån såväl ett teoretiskt perspektiv som de antirasistiska aktörernas förhållningssätt i praktiken och (3) Antirasism som social arena som handlar om hur engagemanget kring antirasism organiseras. Genom teorier om det civila samhället och sociala rörelser diskuteras de antirasistiska aktörernas organisatoriska plattform och om de kan sägas vara en del av en antirasistisk rörelse. Med utgångspunkt i Meluccis rörelseteorier finns det aspekter som talar för det, men argumenten mot överväger, främst utifrån bakgrunden att de antirasistiska aktörerna saknar en tydligt identifierbar motståndare och istället agerar gentemot målgrupper. Det som utmärker den föreningsdrivna antirasismen är att den karaktäriseras av demokratiska arbetsformer, icke-våldsarbete och ett nära samarbete med stat och/eller kommun. Eftersom många aktiviteter är projektdrivna säkras kontinuiteten genom nätverk. Partipolitiskt går det inte att placera den föreningsdrivna antirasismen i något block utan de antirasistiska aktörerna samlas kring sakfrågan, antirasism.

Författare:
Malmsten, Jenny
Utgivningsår:
2007

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport