Unity – Hiphop, socialt kapital och lärande i Studieförbundet Vuxenskolan


Malmö: Studieförbundet Vuxenskolan

Rapporten är en utvärdering av ett studieförbundsbaserat projekt riktat till ungdomar i socialt utsatta områden, med fokus på hiphop-musik. Projektet analyseras med hjälp av begrepp som folkbildning, socialt kapital och lärande.

Rapportens slutsatser handlar om projektet Unity vars syfte är att nå målgrupper som i vanliga fall inte tar del av förenings- eller samhällslivet och på så vis stärka demokratin och minska sociala klyftor. Innehållsmässigt innebär projektet att Studieförbundet Vuxenskolan genom musik och dansverksamhet ska engagera ungdomar, men också skapa verksamhet riktat till ungdomarnas föräldrar, samt skapa kontakter med lokala föreningar och andra samarbetspartners. En slutsats är att projektledarnas sociala kapital framstår som viktiga för verksamheternas framgång. Det ligger flera aspekter i detta som deras personliga nätverk i lokalsamhället, deras nätverk inom musik- och danslivet samt deras subkulturella kapital inom hiphopscenen. Det framgår även att verksamheterna både genererar ett anknytande social kapital som skapar tillit och gemenskap inom grupperna, men också ett överbryggande socialt kapital som till exempel beträffande ålder, kön, etnicitet och geografisk hemvist. Det senare innebär att ungdomarna genom ett större socialt nätverk får en större potential för nya möjligheter i livet. Det överbryggande sociala kapitalet bidrar också till att öka tilliten i samhället i generell mening. Ytterligare en slutsats är att verksamheten stödjer informellt lärande som befrämjar självförtroende, interkulturell kompetens, administrativ kompetens samt träning i ledarskap och föreningsliv. Resultaten pekar på att det informella lärande som sker även har en stödjande funktion för skola och utbildning. Verksamheten genomsyras av ett holistiskt lärandeideal som stödjer enskilda individers livslånga lärande, vilket kan starta individuella bildningsresor.

Tillvägagångssättet består av intervjuer som genomförts på fyra olika orter där projektet Unity pågår.

Författare:
Lundin, Johan & Söderman, Johan
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport