Studiecirklar och socialt kapital


Lund: Nordic Academic Press

Den frågeställning som behandlas i kapitlet är om studiecirkeldeltagande kan stärka deltagarna sociala kapital i olika avseenden.

Centrala slutsatser tar utgångspunkt i folkbildningstraditionen som intressant i relation till begreppet socialt kapital. I kapitlet genomgås och prövas olika teorier om socialt kapital i relation till studiecirkelverksamhet. Enligt Arensmeier är ett gemensamt drag i teorierna att socialt kapital uppkommer i sociala sammanhang, vilket studiecirklar är. Något annat som betonas är att den ömsesidighet i form av förväntningar, normer och tillit som det sociala kapitalet består av uppkommer som biprodukt till social samvaro som primärt har andra mål. Detta stämmer väl överens med studiecirklar som primärt har lärande i fokus. Med stöd i tidigare forskning menar Arensmeier att studiecirkeldeltagare, utöver att uppskatta kunskaper som samvaron leder till, värderar den sociala samvaro och de kontakter med nya människor, som deltagandet ger. Deltagandet i studiecirkel tycks höra samman med en relativt hög utbildningsnivå och tillgång till socialt kapital. Deltagandet kan antas ha en självförstärkande effekt på det sociala kapitalet, de som redan har starka sociala resurser kan stärka dessa ytterligare. Sociala band som knyts tycks vara begränsad till studiecirkelsammanhanget i huvudsak. Flera olika mått på sociala kapital har prövats i studien, varav några inte framstår som positivt kopplade till studiecirkelverksamhet. Deltagarna tycks inte ha påtagligt högre vänumgänge, starkare tillit eller högre grad av solidaritet än övrig befolkning. När det gäller andra mått är bilden mer positiv och deltagarna framstår som mer aktiva i föreningsliv och tillitsfulla. Nya eller relativt nya cirkeldeltagare stärker sitt engagemang i föreningslivet. De mest erfarna deltagarna är mer föreningsaktiva och har stark tillit, jämfört med övriga deltagare Studiecirklar är intressanta miljöer för generering av socialt kapital.

Tillvägagångssättet bygger på en enkät som delats ut till 285 deltagare i 42 studiecirklar, som bearbetats kvantitativt. I enkäten finns tre huvudperspektiv: sociala nätverk, tillit och solidaritet.

Författare:
Arensmeier, Cecilia
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport