Making sense of the Social Forum. On the local framing of the fashionable global symbol

Journal of Contemporary Ethnography, 38(4), 435-464

Den övergripande frågeställningen tar utgångspunkt i så kallade sociala forum (eng. Social Forums) som förstås som centrala delar av den globala rättviserörelsen. Framväxande forskning inom området fokuserar på dess funktion som en transnationell arena för det civila samhället och en global symbol för motstånd mot neoliberalism. Dock finns lite empirisk forskning om lokala innebörder av de sociala forumen. I denna artikel redovisas en fallstudie av den organisatoriska processen av ett lokalt forum i en svensk stad.

De huvudsakliga slutsatserna fokuserar på interaktion (eng. intracoalitional interaction) bland aktivister från arbetarrörelsen, Attac och en lokal kulturinstitution. De sociala forumen har beskrivits som försök att utmana den neoliberala hegemonin, som en källa till alternativ kunskapsproduktion och kritiskt lärande, som en arena för brett nätverksbyggande och koalition. De sociala forumen förstås även som en mobilisering som sker ”underifrån”. Vikten av att betänka lokala processer av inramning (eng. framing) och den ofta negligerade betydelsen av mode betonas i studier av sociala forums framväxt. Resultat visar hur dikotomin mellan det Gamla och det Nya blir kritisk i denna inramningsprocess. Det sociala forumet inramades som en nymodighet, i motsats till ”gamla” socialistiska värden. Det avslogs av den lokala arbetarrörelsens aktivister som ytterligare ett uttryck för den nutida neoliberala trenden och dess avpolitisering.

Tillvägagångssättet består av empiriska studier inom ramen för ett större projekt kring sociala forum i Sverige. Olika typer av data kring sociala forum och liknande fenomen i Sverige används, i denna artikel används framförallt deltagande observationer av möten med det sociala forumets organisationskommitté.

Författare:
Nordvall, Henrik
Utgivningsår:
2009

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport