Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna. Utvärdering 3 av studieförbundens kulturprogram


Stockholm: Folkbildningsrådet

Denna rapport ingår som en andra delutvärdering av kulturprogrammen inom studieförbunden och dess betydelse, i denna del fokuseras utövarna.

Slutsatser, av relevans för kunskapsöversikten, handlar om den betydelse som kulturprogrammen tillmäts av utövarna. Ett särskilt fokus här blir resonemang kring utövarna i relation till civilsamhälle och socialt kapital. Liksom mycket annan folkbildningsverksamhet kan musikverksamheten ses som en del av ett skärningsfält mellan studieförbunden och (det övriga) civilsamhället där offentliga medel fördelas av studieförbunden till olika verksamheter som ofta helt eller delvis sker på ideell basis. Även om samarbeten med kultur- och musikföreningar inte är ovanliga rör det sig i musikverksamheten av allt att döma främst om ett samarbete med det informellt organiserade civilsamhälle som representeras av banden och deras ideellt musikutövande medlemmar. Det finns anledning att tro att situationer där det civila samhället på olika sätt tar över offentliga uppgifter kommer att bli allt vanligare. Att det finns ett samband mellan studieförbundsmedverkan och socialt kapital framgår av studien, deltagare och framförallt utövare i kulturprogram är aktiva politiskt och ideellt även i andra sammanhang. Detsamma gäller tilliten till andra människor, som tycks främjas av framförallt utövandet. En stor del av kulturprogrammen sker i samarbete med olika medlems- och samarbetsorganisationer. Föreningslivet ses ofta både som en skola i demokrati och som en plats där socialt kapital skapas.

Tillvägagångssättet består av fallstudier av fyra kommuner med hjälp av enkäter, platsbesök, intervjuer och officiell statistik. 

Författare:
Harding, Tobias, Håkansson, Peter & Tannå, Sara
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport