Kulturprogrammens betydelse för deltagarna. Utvärdering 2 av studieförbundens kulturprogram


Stockholm: Folkbildningsrådet

I rapporten som är en tredje delutvärdering av kulturprogrammen i studieförbunden och dess betydelse fokuseras särskilt deltagarna.

Centrala slutsatser för denna kunskapsöversikt handlar om kulturprogrammens relation till civilsamhälle och socialt kapital. Folkbildningen har alltid arbetat för att inkludera hela samhället, i synnerhet de grupper som inte i särskilt hög grad nås av den övriga kultur- och utbildningspolitiken. Samtidigt har studieförbunden i stor utsträckning upplevt samma problem som det övriga civilsamhället när det gäller minskande aktivitet särskilt bland ungdomar. Både i fråga om aktivitet och i fråga om maktpositioner är ungefär samma grupper väl representerade i civilsamhället som i kulturaktiviteter och bland personer med högre utbildning och hög inkomst. Spänningen mellan studieförbundens måluppfattning och denna utveckling har hanterats genom olika försök till att nå ut till eller inkludera nya grupper. En annan strategi har varit att inkludera olika grupper genom att bjuda in existerande organisationer, aktiviteter och nätverk och ge dem tillgång till delar av studieförbundens resurser t.ex. rockgrupper, samarbete med spelkulturförbundet Sverok och spelkonventet Bibbcon. Av beskrivningen av Bibbcon framgår att människor får möta en ny kulturform, samtidigt som de träffas över generationsgränserna. Denna verksamhet bidrar alltså samtidigt till ett överbryggande socialt kapital. Merparten av spelkulturverksamheten är mer trolig att bidra till ett sammanbindande socialt kapital i en mer homogen grupp, men kan liksom andra ungdomsaktiviteter bidra till att ge ungdomar ett nytt sammanhang utanför den egna familjen och skolan. Eftersom spelkulturverksamheten i stor utsträckning rör sig om egenorganiserade aktiviteter innebär de också en övning i ansvar och organisering, och lärdomarna därifrån kan sedan tillämpas i andra samhälleliga och demokratiska sammanhang. Slutligen innebär själva rolltagandet i rollspelen en upplevelse som kan sättas samman med bildning; att se världen utifrån en annan roll än den vardagliga utgör en kulturupplevelse. De olika kulturprogrammen fyller skilda funktioner, både för dem som deltar i dem och för studieförbunden och de medverkande. På mindre orter utgör kulturprogrammen ofta en viktig del av det totala utbudet av kulturframträdanden. Det är vanligt att de medverkande själva är amatörer, något som kan bidra till att minska avståndet mellan publik och medverkande. Kulturprogrammen bidrar också till att sprida och utveckla perspektiv och information kring olika frågor. De kan därmed utgöra en samtalsarena inom ramarna för idédrivna rörelser och organisationer, samt bidra till att sprida nya perspektiv och kulturformer i samhället.

Till grund för utvärderingen ligger bland annat en enkät som genomförts med deltagare i utvalda kulturprogram i fyra svenska kommuner, besök vid kulturprogram och intervjuer. De kulturprogram som ingår i utvärderingen utgör ett brett och mångfacetterat urval; från musikframträdanden på äldreboenden till diskussionsträffar om hur man lever ett enklare och mer miljövänligt liv.

Författare:
Håkansson, Peter & Harding, Tobias
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport