Kooptering eller mothegemonisk mobilisering? Om samspelet mellan den globala rättviserörelsen och den institutionaliserade folkbildningen

Pedagogisk forskning i Sverige, 12(1), 39–60

Den övergripande frågeställningen handlar om samspelet mellan den globala rättviserörelsen och det svenska folkbildningsväsendet. Begreppen mothegemonisk mobilisering och kooptering används för att analysera och diskutera samspelets påverkan på den globala rättviserörelsen förmåga att utmana den rådande samhällsordningen.

De huvudsakliga resultaten tar utgångspunkt i att folkbildande praktiker utgör ett tydligt inslag i den globala rättviserörelsen, som de senare åren karaktäriserats av breda och välbesökta idépolitiska sammankomster snarare än av protester och demonstrationer. Nordvall intresserar sig för den pedagogiska utformning av forumet, som en rörelsepräglad arena för lärande. Det finns även en institutionell anknytning till folkbildningen. Nordvall ger exempel på hur rörelser som startat på gräsrotsnivå med tiden institutionaliseras. De äldre folkrörelsernas roll förskjuts, enligt författaren, under 1990-talet från att vara ett redskap för rörelsers kamp och samhällsomvandling till att bli ett verktyg för välfärdsstaten dvs. en flexibel utbildningsresurs på marknaden. Nya sociala rörelser ses dock som en kvarvarande samhällsförändrande kraft. Studien visar att samspelet präglas av en påtaglig organisatorisk integrering och förenande politiska teman. Därutöver finns en överlappning i form av deltagare som bevistar både äldre folkbildningsaktiviteter och de nya sociala forumen. I analysen framhålls att samverkan mellan ABF och den globala rättviserörelsen inte främst bör reduceras till en fråga om statlig kooptering av radikala krafter i civilsamhället. Snarare aktualiserar studien behovet av att se konfliktlinjer som skär tvärs igenom staten och civilsamhället. Gränser mellan stat och civilsamhälle, liksom olika delar av dessa två, är enligt Nordvall inte tydlig. Föreställningen om civilsamhället som en frizon bortom maktutövning bör även den utmanas. Nordvalls slutsats är att den globala rättviserörelsens sociala forum införlivats i det statsbidragsberättigade folkbildningsväsendet, liksom att delar av folkbildningsväsendet låtit sig införlivas i denna rörelse. Huruvida rörelsen fått ett större mothegemoniskt genomslag på en samhällelig nivå genom detta samspel med den institutionaliserade folkbildningen, eller om rörelsen istället neutraliseras genom kooptering, är det för tidigt att uttala sig om.

Tillvägagångssättet består av etnografiska fältstudier, dokumentanalyser och enkätmaterial som grund för en fallstudie av interaktionen mellan ABF och den nya globala rörelsen, med tonvikt på framväxten av lokala sociala forum. 

Författare:
Nordvall, Henrik
Utgivningsår:
2007

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport