I skärningspunkten mellan det globala och det lokala. Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum


Linköping: Linköpings universitet

Den övergripande frågeställningen är hur den globala företeelsen sociala forum tolkas och utformas lokalt i Sverige.

De huvudsakliga slutsatserna redovisas i fyra artiklar och i en sammanhållande diskussion. I artikeln ett tas avstamp i hur folkbildningsforskning beskrivit det tidiga 1900-talets folkrörelsebaserade bildningsarbete som en samhällsförändrande kraft. Utifrån detta argumenteras för att även vissa samtida folkbildningspraktiker kan förstås i termer av samhällsförändringar och ideologisk kamp. Som exempel nämns Attacs åberopande av folkbildning som ett politiskt medel, framväxten av breda idépolitiska mötesplatser för olika rörelser och organisationer t.ex. sociala och socialistiska forum. I artikel två analyseras samspelet mellan den globala rättviserörelsen och det svenska folkbildningsväsendet (se Nordvall 2007). En fallstudie av en grupp arrangörer av ett lokalt forum i en svensk stad bildar utgångspunkt för artikel tre (se Nordvall 2008). I artikel fyra bildar fältstudier från organiseringen av Stockholms sociala forum utgångspunkten för en studie av interna maktordningar och tolkningsföreträden. I artikeln argumenteras för att den sociala forum-processen skapar särskilda distinktioner, hierarkier och exkluderingsmönster som bör beaktas i diskussioner om forumens förmåga att involvera ännu icke-involverade personer och aktörer. I en avslutande diskussion tar Nordvall upp frågan om en vidgad folkbildningsdiskussion. Ansatser till att förstå folkbildning som företeelse snarare än institution ligger i linje med Nordvalls studie. Då kan det handla om människor som organiserar sig i grupper och rörelser för att söka kunskap och för att förändra sina livsvillkor. Just överskridandet av nationalstatliga kontexter är karakteristiskt för de sociala forumen dvs. de kan ses som en globalt spridd folkbildning i bred bemärkelse. Samtidigt organiseras de sociala forumen i Sverige i samarbete med både folkhögskolor och studieförbund. I studien utmanas även tidigare dikotomier mellan nya och gamla rörelser. Snarare finns ett samarbete där t.ex. arbetarrörelsen är en pådrivande och understödjande aktör. De som deltar i sociala forum är även flitiga deltagare i studiecirklar och folkhögskolekurser. Även i partier, liksom i studieförbund och folkhögskolor, kan en förnyad radikalism ta form. Dock finns inga garantier för att mothegemoni fortsätter att vara det, att den inte institutionaliseras och professionaliseras och på så sätt mister sin udd.

Tillvägagångssättet består av etnografiska fältstudier som bildar underlag för tolkningar med grund i teoretisk förförståelse. 

Författare:
Nordvall, Henrik
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport