Folkbildningsfältets grindvakter


Stockholm: European Civil Society Press

I kapitlet analyseras folkbildningens korporativa karaktär genom att beskriva de processer som uppstår när nya organisationer försöker vinna erkännande som statsbidragsberättigade studieförbund, vilka svårigheter de möter och hur detta bidrar till att inordna dem i studieförbundssfären och bevara eller ökar dess isomorfi eller likriktning.

Centrala slutsatser i kapitlet handlar om organisationers medlemskapskap eller samarbete med något studieförbund. På spel står stora resurser och legitimitet men även civilsamhällets organisering. Enligt Harding utövar de etablerade förbunden ett betydande inflytande över vilka nya aktörer som släpps in i kretsen och en viss form av organisatorisk likriktning eller isomorfi tycks vara ett krav, vilket innebär att det handlar om de grundläggande principerna för det civila samhällets organisering. I kapitlet analyseras förhandlingarna kring tre organisationer som nyligen försökt komma in i folkbildningsfamiljen där de etablerade förbunden utövar sin roll som grindvakter. Av de organisationer som studerats så har några av dem uppfattat sitt samarbete med studieförbundssfären som problematiskt. Delvis på grund av detta har de försökt grunda nya studieförbund. Alla tre exempel stöder tesen att folkbildningens korporativa organisering och den status det innebär att vara ett statsbidragsberättigat studieförbund, bidrar till att skapa ett starkt tryck på de organisationer som söker tillträde. Detta leder till en ökad likformighet eller isomorfi i folkbildningens organisationer. Centrala begrepp i kapitlet är just korporatism dvs. en sammansmältning mellan egna intressen och policy. Harding utgår även från att studieförbunden kan betraktas som ett gränsland mellan civilsamhälle och stat, där aktörerna också verkar på en utbildningsmarknad.

Tillvägagångssättet i kapitlet bygger på empiriska studier av studieförbund t.ex. intervjuer, observationer, skriftligt material och statistik. 

Författare:
Harding, Tobias
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport