Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel


Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond och Gidlunds Förlag

I kapitlet, som inleder en kunskapsöversikt om det civila samhället, ger Svedberg och Trädgårdh en överblick av området, dess utveckling och olika inriktningar. Exempel hämtas från t.ex. folkrörelser, föreningsliv och folkbildning.

Kapitlets slutsatser tar utgångspunkt i en definition av det civila samhället, som enligt forskarna utgör summan av de sociala aktiviteterna i fältet mellan offentlig sektor och marknad. Boken är en kunskapsöversikt baserad på avhandlingar inom området. I sin introduktion beskriver forskarna en övergång från forskning där folkrörelser stått i fokus till forskning om det civila samhället. Närliggande termer är enligt författarna socialt kapital och social tillit. En historisk tillbakablick med start i 1800-talet görs kring folkrörelser och civilsamhället, vilka är nära förknippade med varandra. Kopplingen mellan föreningsväsende och politik kom att bli det tema som än idag är ett av de mest framträdande i forskningen. Skillnader i fokus har varit på folkrörelsedemokrati eller korporativism, på senare tid lyfts även civilsamhället fram som en arena där människor deltar av andra skäl än politiska t.ex. att hjälpa, driva idéer, förverkliga sig, ha roligt, göra insatser eller hitta sin försörjning. Enligt författarna finns tre huvudsakliga inriktningar i forskning om civilsamhället. Inom den politiska inriktningen behandlas t.ex. föreningars betydelse för demokrati och socialt kapital. Här uppmärksammas frågor om i vilken mån Sverige bör ses folkrörelsedemokrati eller elitstyrd korporativ stat. I översikten lyfts även en religiös och en internationell inriktning fram. I kunskapsöversikten ingår kapitel av forskare som studerat bl.a. föreningar, organisationer, förbund, rörelser, grupper, bistånd, NGOs, studiecirklar och folkbildning. Begrepp som används är t.ex. demokrati, socialt kapital och bildning. I kapitlet lyfts exempel från översikten fram t.ex. frågor om lokalt engagemang, föreningsliv och studiecirklar i relation till utveckling av samhälle, välfärd och demokrati.

Detta kapitel bygger på tidigare forskning och litteraturstudier, och presentationer av bidrag i kunskapsöversikten.

Redaktör:
Svedberg, Lars & Trägårdh, Lars
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport