Vidgade cirklar – en kritisk granskning av arbetsmarknadsprojektet Skapa goda cirklar

Forskningsproblem

Grundfråga: Hur kan projektet Skapa goda cirklar förstås inom ramen för den sociala ekonomin?  Delfrågor: -Hur har implementeringen av projektet genomförts?

-Har projektet uppnått uppställda mål?

-Hur har projektet uppnått sina mål i jämförelse med andra arbetsmarknadsprojekt med inriktning mot samma eller en liknande målgrupp? 

Slutsatser

Projektet har i låg grad utgått från deltagarnas önskningar och behov. Istället har det präglats av samarbetet med stadsdelsförvaltningarna. Deltagarna har remitterats till projektet utifrån tjänstemännens urval och syfte att göra deltagarna oberoende av socialbidrag. Snarare fungerar det som komplement till offentliga arbetsmarknadsinsatser än värde-skapande inom den sociala ekonomin.

En stor majoritet av deltagarna har kommit ut i arbetspraktik men har svårt att veta vad denna gett för erfarenheter eller resultat. Stora problem med dokumentation och statistikföring i projektet beträffande arbetspraktikens längd och innehåll för individerna.

Det finns behov av att studera verksamheter inom den sociala ekonomin. Men det finns stora svårigheter att utvärdera arbetsmarknadsprojekt. Vidare saknas kunskaper om hur olika aktiveringsprogram för arbetslösa socialbidragstagare förbättrar klienternas chanser till självförsörjning. Det är svårt att uttala sig om effekterna av olika aktiveringsprogram, såväl kvantitativa som kvalitativa effekter.

Metod

Två typer av material som har analyserats: dels internt material som producerats inom projektet t ex rapporter, protokoll från möten, informationsmaterial etc. dels rapporter och material från andra arbetsmarknadsprojekt som lyfter fram speciella erfarenheter och svårigheter att utvärdera projekt av denna karaktär. Huvudsakligen dokumentstudie med enstaka kvalitativa intervjuer med projektledningen. Komparativt granskande ansats.  

Författare:
Engel, Charlotte
Utgivningsår:
2007

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport