Värden som grund. Arbete i en idéburen vård- och omsorgsorganisation


Stockholm: Ersta Sköndal högskola

Forskningsfrågor

Hur uppfattar anställda att vara anställd i idéburna organisationer verksamma inom området vård och omsorg? Finns det en gemensam värdegrund? Hur är anställningsvillkor och arbetsmiljö?

Resultat

Organisationsstudien visade att Famnas medlemsorganisationer hade ca 3000 anställda. (några organisationer deltog ej). Flest kvinnor var anställda och löneskillnaderna mellan män och kvinnor små utom för chefer.  

Enkätstudien visade en positiv uppfattning om att arbeta i en idéburen organisation. Värdegrunden upplevdes överlag som positiv. Organisationerna mindre hierarkiska och byråkratiska än tidigare arbetsplatser. Vissa krockar mellan professionalitet och värdegrund. Många inte helt nöjda med anställningsförhållanden (osäker) och lön. Ledningen inte alltid professionsförankrad.

Fokusgruppsintervjuerna visade att värdegrunden upplevdes som något positivt. Gav meningsfullhet och gemenskap. Fanns även personer som upplevde den negativt, värderingar som påklistrade. I större organisationer upplevelse av byråkrati. Att arbeta i non-profit organisation uppfattades positivt.

Metod

  • Kartläggning av Famnas medlemsorganisationer för att få övergripande data
  • Enkätundersökning bland anställda i Famnas medlemsorganisationer. Var tredje anställd har fått enkätformulär som gått ut till 1087 personer. 626 personer svarade efter påminnelser, dvs en svarsfrekvens på 59%.
  • Fokusgruppsintervjuer med olika personalkategorier: läkare och sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, social omsorgspersonal samt övrig personal.  
Författare:
Olsson, Lars-Erik & Blomqvist, Lena
Utgivningsår:
2007

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport