Vägar mot arbete. En utvärdering av 42 projekt som finansierats av Allmänna arvsfonden inom området unga, arbete och sysselsättning 1992- 2014


Stockholm: Allmänna arvsfonden

Forskningsfrågor

Har målen uppnåtts? (interna projektmål)

Har projekten överlevt projekttiden? (överlevnadsgrad)

Vilka möjliggörande och hindrande interna och externa faktorer har påverkat projektens genomförande och överlevnadsgrad? (påverkan)

Har projekten sänkt trösklarna till arbetsmarknaden för gruppen? (mål arb.marknad)

I vilken utsträckning har brukarna eller deltagarna medverkat i projektutvecklingen? (brukarmedverkan)

Slutsatser/resultat   

En stor del av de granskade projekten visar att nya och effektiva lösningar kan utvecklas genom projektverksamheter, Målgruppens delaktighet är en viktig framgångsfaktor. Verksamheter som syftar till att skapa nya jobb genom sociala företag har potential att skapa arbetstillfällen för grupper som annars skulle stå helt utanför arbetsmarknaden,

Överlevnadsgraden för de granskade projekten tycks vara beroende av goda relationer och samarbeten med privata, kommunala och statliga organisationer, Genom att göra aktörer som representerar offentliga sektorn till aktiva parter (med ansvar) skapar projekten incitament som kan säkerställa ett långsiktigt stöd. Någon form av socialt partnerskap är nödvändigt även om risken finns att projektens autonomi hotas och kreativiteten riskerar att minska.

 Metod  

Dokumentstudier: analys av olika projekts slutrapporter och eventuella utvärderingar. Enkät till alla projektledare eller annan ansvarig person.   

Fallstudier till sex projekt med studiebesök och intervjuer av 16 personer, projektledare och medarbetare. 

Författare:
Gillberg, Gunnar & Bengtsson, Mattias
Utgivningsår:
2015

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport