Utanförskap på entreprenad. Diskurser om sociala företag i Sverige


Göteborg: Daidalos

Syfte och forskningsfrågor

Huvudsyftet var att undersöka hur sociala företag konstrueras och förstås i en svensk kontext. Hur beskriver centrala aktörer i Sverige det sociala företagandet?

Hur beskriver ledare och medarbetare inom de sociala företagen sitt arbete och sin roll? Vilka berättelser formas om socialt företagande i Sverige?

Resultat

På ganska kort tid har begreppet socialt företagande vunnit insteg och fått legitimitet som ett effektivt sätt att motverka utanförskap och skapa integration i arbetslivet. Centrala aktörer i landet har bedrivit opinionsbildning kring frågan.

Författaren finner i materialet två olika berättelser som skapade spänningar: en framgångsberättelse om företagande och en berättelse om rehabilitering efter missbruk, hemlöshet och psykiska problem. I framgångsberättelsen beskrivs hur människor som normalt inte kommer in på arbetsmarknaden kan bli både arbetstagare och företagare. I rehabiliteringsberättelsen är det individens problem och behov av rehabilitering som fokuseras. Författaren menar att rehabiliterings- berättelsen rymmer en professionell behandlingsdiskurs som på flera punkter skär sig med den solidariska självhjälpstanken som finns i framgångsberättelsen. Det blir spänningar mellan självhjälpstänkandet och specialisttänkandet, något av ett ideologiskt dilemma som också är tydligt i vissa av de sociala företagen.

Metod

Diskursanalys av dokument och texter från centrala aktörer och från företagen själva.  

Fallstudier vid två sociala företag samt ett projekt som hade socialt företagande som mål. Studiebesök i verksamheterna och stort antal semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Författare:
Levander, Ulrika
Utgivningsår:
2011

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport