Tillsammans är vi starka! Docksta bordtennisklubb – en samhällsentreprenöriell tusenkonstnär


Östersund: Mittuniversitetet

Syfte/forskningsfrågor

Syftet med kapitlet har varit att diskutera samhällsentreprenörskapets utmaningar avseende resursmobilisering och organisering utifrån ett lokalsamhälles perspektiv.
Forskarna har studerat det lilla samhället Docksta och dess bordtennisklubb som lyckats skapa ett entreprenörskap och social gemenskap för att möta landsbygdens förändring.

Resultat
Docksta Bordtennisklubb bildades 1963. Därefter har medlemmarna, för att rädda verksamheter till samhället, bland annat övertagit driften av skola, äldreboende och idrottsplatsen. De har räddat en skofabrik och därmed arbetstillfällen till samhället.   Investeringar i turistverksamhet och festivaler har ytterligare utökat klubbens finansiella resurser. Några viktiga förutsättningar som forskarna identifierat är att det funnits kompletterande kompetenser hos den trojka som varit drivande i föreningen och att strukturfondsmedel varit en bidragande finansieringskälla.   Forskarna konstaterar att när en idrottsförening tar på sig välfärdsuppdrag, sker detta inte utan såväl finansiella som sociala risker och det krävs innovativa lösningar för resursmobilisering.

Studien visar att samhällsentreprenörskap i en lokal kontext med social och geografisk inbäddning behöver tre nödvändiga resursflöden: människor, pengar och socialt kapital. Det är samspelet mellan dessa som gjort Docksta framgångsrikt. För att skapa hållbarhet krävs dock, förutom ekonomiska resurser, att denna typ av entreprenörskap institutionaliseras i en organiserad form så att personberoendet minskar.

Metod

Empiriskt underlag till studien har varit dokument från Docksta Bordtennisklubbs hemsida under 2011 och 2012, tryckt material förmedlat från en av de drivande personerna och en intervju med denne november 2011.

Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport