Sweden: social enterprises within a universal state model


London: Routledge

Syfte och forskningsfrågor

Syftet är att ge en bild av den svenska välfärdsmodellen och hur de arbetsintegrerande sociala företagen kommer in som ny aktör i denna. Andra syften är att belysa de mål som svenska arbetsintegrerande sociala företag har och hur de utvecklar både formella och informella relationer med offentliga myndigheter t ex arbetsförmedlingen.   

Resultat

Författaren beskriver i början hur de sociala företagen kom in som ny aktör i den huvudsakligen offentliga arbetsmarknadspolitiken under 90-talet. Därefter beskrivs gruppen ”missgynnade arbetare” i Sverige och några typer av svenska sociala företag. Huvuddelen av kapitlet handlar om de arbetslösa personernas väg genom det sociala företaget, från inträdesproceduren till nya arbetsuppgifter, omfattande delaktighet och integration i arbetslivet.  Individuell och kollektiv rehabilitering utgör mål i många sociala företag. De arbetslösa kommer genom samarbete med arbetsförmedling eller socialtjänst till det sociala företaget.  Analysen visar på två olika karriärvägar (en intern och en extern) för den enskilde som resultat av placeringen i det sociala företaget. Den interna vägen handlar om att personen stannar i sociala företaget och gör karriär där. Den externa vägen handlar om utbildning, träning och kvalificering för annan del av arbetsmarknaden. En viktig slutsats är att de svenska arbetsintgrerande sociala företagen har en tendens att fokusera på personlig utveckling och rehabilitering av enskilda personer och på kvalitativa snarare än instrumentella förbättringar för dem.   

Metod 

Kapitlet bygger på strukturerade intervjuer med ledare i 15 sociala företag i Sverige, företrädesvis sociala arbetskooperativ men även några s.k. gemenskapsföretag. Mycket omfattande intervjuer med både standardiserade och öppna frågor. 

Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport