Sweden: the emergence of work-integration social enterprises


London: Routledge

Syfte och forskningsfrågor

Syfte att beskriva den svenska tredje sektorn och särskilt de sociala företagen inom denna.  Forskningsfrågor: Vilka organisationsformer förekommer i tredje sektorn, vilka karakteristika utmärker dessa och hur är deras relationer till arbetslivet respektive lokalsamhället? I relation till de sociala arbetskooperativen ställs en rad frågor: om organisation och styrning, om entreprenörskap, om relationer till lokalsamhället och om deras förmåga att överleva i framtiden.

Resultat

Författaren beskriver först den tredje sektorn (civilsamhället) i Sverige och det omfattande ideella arbete som sker där. Därefter beskrivs några olika organisationsformer t ex idéburna organisationer, stiftelser och sociala arbetskooperativ. Andra delen av kapitlet behandlar de sociala arbetskooperativen i Sverige mer ingående: hur det är stor variation bland dessa i storlek, affärs-verksamhet, omsättning, struktur och ledning. Företagens relationer till lokalsamhället granskas. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hur nybildade och dynamiska dessa företag är men de brottas också med stora problem beträffande finansiering, ledarskap och sin mellanställning mellan marknaden och offentliga sektorn.  Det är en typ av organisationer som utvecklas snabbt men svårt att sia om företagens förmåga att överleva på sikt.

Metod 

Bygger på dokumentstudier av projektrapporter, verksamhetsberättelser etc. och telefonintervjuer med ledare i ett antal sociala arbetskooperativ i Sverige. 

Författare:
Stryjan, Yohanan
Utgivningsår:
2001

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport