Svenskarnas engagemang är större än någonsin. Insatser i och utanför föreningslivet


Stockholm: Ersta Sköndal högskola

Forskningsfrågor

Syftet är att presentera och diskutera medborgarnas ideella engagemang i idéburna organisationer och i informella insatser. Uppföljning av tidigare studier som forskargruppen gjort. Huvudfrågor:

Har de ideella insatsernas omfattning ökat eller minskat sedan början av 1990-talet? Vilka grupper är aktiva? Har inriktningen på insatserna ändrats? Vad betyder ideellt arbete för dem som utför det?  

Hur ser mönstret ut för de informella insatserna? Finns det fortfarande ett starkt samband mellan att utföra ideellt arbete och göra informella hjälpinsatser?  Vilka är det som inte gör några insatser och vad kan det bero på?

Resultat

Det ideella arbetet omfattar en stor andel av befolkningen och denna nivå är stabil sedan 1990-talet trots förändringar i levnadsvillkor och samhällsförhållanden. Kärngrupp av medborgare som gör ideella insatser i flera föreningar och ofta även informella insatser. Gruppen utmärks av god utbildning, välförankrade, god inkomst och tillgång till sociala arenor och socialt kapital. Ideella engagemanget går ofta i arv dvs dessa personer har föräldrar som också varit föreningsaktiva.

Ideella engagemanget är ofta grundat i föreningsmedlemskap men nya former av engagemang växer också fram. Vanligaste typerna av engagemang är idrotts- och kulturföreningar, fackföreningar och politiska partier har tappat medlemmar.

De informella insatserna har ökat i omfattning sedan föregående mätning och de varierar mer. Forskarna menar att det kan bero på omprioriteringar inom den offentliga välfärden eller ökande omsorgsbehov hos många äldre.

Finns också grupper som inte varit eller är ideellt engagerade. Dessa personer har kortare utbildning, sämre hälsa och mindre socialt nätverk. Finns det klasskillnader beträffande ideellt arbete och möjligheter till delaktighet och påverkan?  

Metod

Obundet slumpmässigt urval på hela befolkningen mellan 16 – 84 år. Nettourval på 17776 personer. Strukturerade telefonintervjuer genomfördes med 1244 personer, svarsfrekvens ca 70%. Intervjuerna genomfördes av Statistiska Centralbyrån 

Författare:
Svedberg, Lars, von Essen, Johan & Jegermalm, Magnus
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport