Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma


Stockholm: Ersta Sköndal högskola

Forskningsfrågor

Svenska kyrkans måldokument säger att det är människor i utsatta eller marginaliserade livssituationer som skall vara i fokus för det diakonala arbetet. Vilken inriktning och innehåll har det diakonala arbetet i församlingarna?

Hur kan man teoretiskt förklara skillnader mellan de nationella styrdokumenten och det praktiska diakonala arbetet i församlingarna?

Vilka konsekvenser får skillnaderna för den allmänna bilden och legitimiteten hos en kyrka i en alltmer marginaliserad situation? 

Resultat

Diakoni är en viktig del av kyrkans liv och uppdrag. Enligt styrdokumenten i kyrkan skall det diakonala arbetet riktas mot människor i utsatta eller marginaliserade livssituationer. Det diakonala arbetet i församlingarna riktas sällan mot denna målgrupp utan mot äldre, ungdomar, barnfamiljer med flera.

Glappet beror på strategier hos församlingarna för att nå mer välbeställda grupper med budskapet om ”en ny kyrka”. Det finns således ett glapp mellan nationella nivån och det praktiska arbetet i församlingarna. Detta glapp kan vara till skada för kyrkans trovärdighet på sikt.

Metod

Litteraturstudier från jämförande forskning i andra länder.

Kvalitativa (semistrukturerade) intervjuer med ett stort antal medarbetare (348 st) i sex församlingar runt om i Sverige. Medarbetare från olika yrken har intervjuats t ex präster, diakoner, kyrkorådsledamöter men också musiker, pedagoger, husmor kontorspersonal och vaktmästare. 

Författare:
Engel, Charlotte
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport