Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle: perspektiv på en överenskommelse, andra tematiska studien


Stockholm: Överenskommelsen

Syfte/ forskningsfrågor:

Vilken potential har överenskommelsen när det gäller att stärka ideella organisationers deltagande i politiska diskussioner och representationen i den politiska debatten? Vilka roller har organisationer, regering och SKL kommit överens om att de ska ha för att bidra till ökad sysselsättning och bättre service? Målsättningen med rapporten är att relatera den svenska överenskommelsen till internationell forskning och att stimulera till fortsatt forskning och debatt om den svenska överenskommelsen.

Resultat

Rapporten gör en grundläggande analys av ingångna principer, åtaganden och åtgärder när det gäller presentationen av överenskommelsen och möjliga förklaringar till varför den utvecklades. Det konstateras att överenskommelsen har karaktären av diskussionsforum och löper som sådant samma risk att bli marginaliserat liksom andra typer av deltagandeforum. Den kan få en styrande funktion genom att skänka uppmärksamhet åt viktiga frågor i relationen mellan stat och ideell sektor men det är en balansakt som handlar om vilka frågor som ska tas upp och vilka parter som ingår. Det har skett en parallell utveckling i andra länder som inrättat liknande överenskommelser. Rapporten introducerar aktuella diskussioner kring överenskommelsen och förhållandet mellan staten och den ideella sektorn. Förändrade styrformer och demokratimodeller analyseras och frågan om ändrade styrsystem kan stärka (eller försvaga) ideella organisationers röstfunktion i samhället. Den tar också fram pågående forskning när det gäller kvalitet och kvalitetsmätning då ideella organisationer står som utförare av välfärdstjänster.

Metod

Rapporten bygger på forskningsaktiviteter som har bedrivits vid forskargruppen Civilsamhälle och socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds Universitet samt Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola. Inget empiriskt material har samlats enkom för denna rapport, utan den bygger vidare på studier från respektive forskargrupp.

Författare:
Johansson, Håkan, Kassman, Anders & Scaramuzzino, Roberto
Utgivningsår:
2011

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport