Stadens fattiga. En rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom


Stockholm: Ersta Sköndal högskola

Forskningsproblem

Rapporten kretsar kring fattigdom. Hur definieras och beskrivs den i forskningen? Hur ser företrädare för Stadsmissionerna på den genom sin verksamhet? Vilka fattiga grupper kommer man i kontakt med? Vilka insatser görs för att lindra och motverka fattigdomen?

Resultat

Kunskapsöversikt av framför allt den svenska forskningen kring fattigdom (med några internationella utblickar). Resonemang om relativ respektive absolut fattigdom.

Beskrivning av fattigdomsnivåer utifrån berättelser och fallbeskrivningar som personalen kommit i kontakt med. Man fann två fattigdomsnivåer under vår officiella fattigdomsgräns, som ger rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Flera grupper som hamnar på lägre nivåer t ex EU-medborgare, papperslösa och ”de som hamnar emellan systemen”.

Konstruerad matris blev bra hjälpmedel som grund för fortsatt datainsamling och forskning. Också för att utforma angelägna insatser och verksamhet inom de olika stadsmissionerna.

Metod

Genomgång av svensk och internationell forskning kring fattigdom. Studiebesök och kvalitativa intervjuer med personal inom de olika stadsmissionerna. Fokusgrupps- intervjuer med företrädare för de sju stadsmissionerna.  Insamling av statistik från varje Stadsmission beträffande utsatta grupper som man möter och de insatser som görs. (Arbetsverksamhet och sysselsättning registrerades i kategorin inkluderande.)

Författare:
Karlsson, Magnus, Carregan, Anna, Malmberg, Sara, Stiernström, Arvid
Utgivningsår:
2015

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport