Sosialt entreprenøskap og sosial innovasjon. Kartlegging av insatser for sosialt entreprenøskap og sosial innovasjon i Norden


Köpenhamn: Nordiska ministerrådet

Forskningsfrågor: Nordiska Ministerrådet beslutade sommaren 2013 att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att kartlägga insatser för socialt entreprenörskap och social innovation i Norden. Huvudsyftet var att öka kunskaperna om insatser för att inkludera utsatta grupper i arbete och samhällsliv. Ovan angivna arbete är ett översikts- och teorikapitel om forskningen i Norden kring dessa företeelser. 

Resultat

Kapitlet uppdelat i fyra avsnitt.

1. Avsnittet handlar om definitioner av socialt entreprenörskap, social innovation och socialt företagande. Hur de olika begreppen hänger samman och olika perspektiv på dessa globalt.

2. Här beskrivs förändringar på 2000-talet beträffande civilsamhälle, stat och näringsliv i de nordiska länderna.

3. Avsnittet handlar om vad som utmärker den nordiska forskningen: historiska rötter och forskningshorisont, bidrag till definitioner från nordiska forskare, hur de ser på samproduktion och hybriditet, hur välfärdstjänster för utsatta medborgare är utformade och ramar och incitamentsstruktur för utvecklingen.

4. Detta avsnitt innehåller gemensamma kännetecken för socialt entreprenörskap i Norden: Den universella välfärdsstaten har historiskt varit en aktiv partner i utvecklingen både nationellt och lokalt, socialt entreprenörskap sker i ett samspel mellan de tre sektorerna: civilsamhälle, stat och näringsliv, socialt entreprenörskap handlar om mer än enbart arbetsplatser för socialt utsatta, det öppnar för en ny välfärdsstatlig praxis. Socialt entreprenörskap som experimentell arena för deltagande, lärande och produktiv välfärd. 

Metod

Huvudsakligen litteraturstudier 

Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport