Socialt företagande och försöken att finna fungerande sätt. En utvärdering av 67 Allmänna Arvsfondsprojekt


Stockholm: Allmänna arvsfonden

Forskningsfrågor

Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?

Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår? Hur många har varit verksamma i projekten och hur upplever målgrupperna insatserna? Vilka kostnadsbesparingar kan göras med hjälp av erfarenheter från projekten?

Huvudresultat

Gränsöverskridande samarbete, enskildas stora engagemang och eldsjälar inom offentliga myndigheter är framgångsfaktorer.

Flera av initiativen som relaterar till socialt företagande belyser behovet att utsatta målgrupper får möjlighet att delta på sina villkor. Man lägger ned stor möda på att utveckla sätt som fungerar för deltagarna så att de kan tillgodogöra sig utbildning och olika verksamheter samt arbeta 100 procent av sin förmåga.

Arbetet är ett viktigt verktyg för delaktighet, egenmakt och hälsa men flera intervjuade poängterar att det innebär mycket mer, handlar om hela livssituationen.

Tid och pengar lyfts fram som knappa resurser för sociala processer kräver lång tid, tar tid att bygga upp socialt företagande. Finansiering för projekt som utvecklats under ca 10 år kräver kombinationer av verksamhetsintäkter och projektmedel, ofta får man hoppa från tuva till tuva när det gäller att få verksamheten att överleva. Arvsfondsfinansieringen avgörande för att man får pröva nya idéer och ge sig in i nya faser och arbeta med målgrupper som behöver det allra mest.

Metoder

Dokumentstudier (av ansökningar och rapporter från projekten)

Webbaserad enkät med två påminnelser. Intervjuer med 15 personer, projektledare och medarbetare. Fallstudier i 6 projekt med studiebesök och intervjuer. 

Författare:
Gawell, Malin
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport