Sociala arbetskooperativ. Funktionshindrades möjligheter till arbete genom sociala arbetskooperativ. Strukturella förutsättningar i Sverige, Storbritannien och Italien


Stockholm: Arbetslivsinstitutet

Syfte och forskningsfrågor

Att beskriva de svenska sociala arbetskooperativen i förhållande till liknande verksamheter i Storbritannien och Italien.  Vilka mål dominerade i de sociala kooperativens verksamhet? Hur var ledning och styrning organiserad? Vilka medarbetare fanns i verksamheterna? Hur bedrevs näringsverksamhet i relation till rehabilitering? Hur såg de sociala kooperativens band till offentlig sektor ut? 

Resultat 

Författaren fann tre typer av sociala arbetskooperativ: Näringsdrivande kooperativ som producerade för en marknad och erbjöd arbetsträning för tillfälliga medarbetare. Dessa kooperativ hade en ganska stor omsättning och företaget var en självständig organisation. Övriga sociala arbetskooperativ kännetecknades av att medlemmarnas hälsa kom i främsta rummet och man fick ofta bidrag av kommunen till hyra och handledares lön. Associerade sociala arbetskooperativ hade bildats i nära anknytning till en kommunal eller ideell verksamhet, som man fortfarande hade band till. Kommunen bidrog med lokal och handledare. 

Hälften av kooperativen hade medarbetare med psykiska funktionshinder men många hade också en blandad medarbetargrupp. Den ekonomiska omsättningen varierade mycket. I rapporten beskrivs också sociala arbetskooperativ i Italien (A och B-kooperativ enligt lagen) och sociala företag av olika slag i Storbritannien. Rapporten utmynnade i ett antal förslag för att stödja utvecklingen av sociala arbetskooperativ för funktionshindrade t ex kring finansiering, rådgivning och stödstruktur.

Metod

Telefonintervjuer med kontaktpersoner vid 52 verksamheter varav 44 klassificerades som sociala arbetskooperativ. Studiebesök och telefonintervjuer med kontaktpersoner på stöd- och konsultorganisationer i Italien och Storbritannien. 

Författare:
Laurelii, Eva
Utgivningsår:
2002

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport