Social Enterprise in Europe. Recent trends and developments

Social Enterprise Journal, 4(3), 202-228

Syfte /forskningsfrågor

Syftet med artikeln är att efter ett slags genombrott för det sociala företagandet i Europa göra en syntes av erfarenheter från olika europeiska länder när det gäller de speciella utmaningar som de sociala företagen står inför, trender och utvecklingstendenser.

Resultat

Man fann att trots att konceptet socialt företagande inte blivit uppmärksammat på samma sätt i alla länder (och fortfarande är svårt att förstå sig på i flera av dem) så är verkligheten sådan att det sker en tillväxt och att det finns sociala företag i de flesta
av EU:s länder. Artikeln visar på en stor heterogenitet, där trots att begreppet finns på den offentliga sektorns agenda, varierar både förståelsen för konceptet, liksom de institutioner som finns för att stödja deras utveckling mycket från ett land till ett annat.

För att avgränsa fältet utgår artikeln från forskarnätverket EMES definition:”Social enterprises are not- for- profit private organizations providing goods or services directly related to their explicit aim to benefit the community. They rely on a collective dynamics involving various types of stakeholders in their governing bodies, they place a high value on their auonomy and they bear economic risk linked to their activity”.

Medlemmar i det europeiska forskningsnätverket EMES bidrar med en djupare analys av sex länder: Belgien, Frankrike, Italien, Polen, Danmark och Sverige.

Metod

Artikeln är en fallstudie som baseras på en komparativ analys av de institutionella ramar som stöder utvecklingen av sociala företag i olika länder i Europa, såsom lagar, offentliga sektorns policys, stödstrukturer och regler kring offentlig upphandling mm. 

Författare:
Defourny Jacques & Nyssens Marthe
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport