Social ekonomi. En väg mot förändring? Utvärdering av Dataverkstaden Väntorp. Ett ESF Växtkraft Mål 3-projekt


Stockholm: Stockholms universitet

Syfte/ forskningsfrågor

Utvärderingens syfte är att undersöka resultatet av ett projekt att utveckla en deltagarstyrd arbetsmodell i form av ett socialt arbetskooperativ för personer med psykiska och sociala funktionshinder. Projektet är delfinansierat av EU och en samverkan mellan kommunerna i Solna och Sundbyberg, Vuxenskolan Solna-Sundbyberg och Försäkringskassan. Utvärderingen ska undersöka resultatet av verksamheten och hur projektets mål, innehåll, arbetsmodell och betydelse beskrivs. Påverkar medverkan i projektet deltagarnas sociala situation och livskvalitet? Dessutom ställs frågeställningen vilka möjligheter och hinder som finns för projektets vidare utveckling.

Resultat

Målet att bilda en självgående ekonomisk förening är uppfyllt med affärsidé att reparera och återvinna begagnade datorer.  Sju av 25 deltagare har kommit vidare under projekttiden. Av dessa har två kommit ut i vanligt arbete. Några av de sju gör arbetspraktik, men har sin försörjning genom försäkringskassan. Deltagarnas sociala situation har förbättrats. Hindrande faktorer har varit krockar mellan olika kulturer och regelverk hos de samverkande organisationerna och olika administrativa problem kring tolkning av ekonomifrågor. Rapporten diskuterar begreppet ’social ekonomi’ och vad det praktiskt innebär att hantera olika kulturer och regelverk, inom offentlig och civil sektor.

Metoder

Intervjuundersökning med deltagarna och en jämförande studie med en undersökning av förstudien/pilotprojektet. Telefonintervjuer med cirkelledarna och fokusgruppsintervju med projektpersonal. Strukturerad gruppintervju med samverkansparterna.

Författare:
Palm, Ann & Piuva, Katarina
Utgivningsår:
2007

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport