Såsom i ett brännglas. Utvärdering av ESF-projektet ”Somali Information and Business Centre”


Malmö: Malmö högskola

Forskningsproblem

Vilken nytta anser de att projektet har medfört? Hur har samverkan fungerat? Hur har projektets tre ben (företagsrådgivning, samhällsinformation och jobbsökarträffar) fungerat? Hur har centrets inre liv sett ut? Vilka lärdomar kan man dra av projektet?   

Slutsatser

Läroprocess där det första året innebar en rad problem: finansieringsproblem, personal som slutade, missnöje från de somaliska organisationerna och problem i samverkan. Andra året blev en nytändning och formades en somalisk paraplyorganisation med representation i styrgruppen. Det anställdes ny projektledare med förankring i de somaliska organisationerna och ny personal anställdes. En rad större möten genomfördes och aktiviteterna förbättrades.

Ett stort antal personer har besökt och deltagit i centrets aktiviteter, till exempel 162 personer har fått företagsrådgivning och 253 har deltagit i jobbsökarträffar. 1095 personer har fått samhälls- och hälsoinformation. Totalt har 1759 personer deltagit i olika aktiviteter. Projektet har nått en stor del av den somaliska gruppen. Tyvärr har bara 5 företag startats, vilket visar att företagande kräver en rad kunskaper och lång tids integration i landet.

Samverkan och kommunikation mellan aktörerna har under hela perioden erbjudit utmaningar. Delaktighet och inflytande för brukarna dvs personer från den somaliska gruppen och deras föreningar har varit avgörande för projektets framgång.    

Metod

Dokumentstudier: sammanställning av arbetsmaterial och rapporter

Rundabordssamtal med deltagare, utvärderingssamtal med ca 40 nyckelpersoner i projektet: myndighetspersoner, somaliska föreningar, projektpersonal och deltagare. 

Författare:
Carlson, Benny
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport